ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1.

Omschrijving begrippen.
In deze Algemene Huurvoorwaarden wordt verstaan onder:
DR: Hollandsdafje-uit , het bedrijf dat de DAF verhuurt.
DAF: het voertuig, onderwerp zijnde van de huurovereenkomst.

Huurder: de rechts- of natuurlijke persoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.

Verhuurder: de rechts- of natuurlijke persoon die namens DR de huurovereenkomst sluit.

Chauffeur: de feitelijke bestuurder van de DAF.

Huurovereenkomst: het opgemaakte document dat door zowel huurder als verhuurder wordt ondertekend.

Schade: vermogensschade door verhuurder geleden, zowel direct als indirect, ten gevolge van:

 1. beschadiging en schade aan onderdelen van de DAF niet veroorzaakt door normale slijtage.
 2. vermissing van de DAF of van onderdelen daarvan. Kosten van vervanging van de Daf worden ook hiertoe gerekend, alsmede de derving van huurinkomsten.
 3. door de DAF aan personen en goederen toegebrachte schade, waarvoor de verhuurder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van DR aansprakelijk is.
 4. beslaglegging op de DAF.

Artikel 2.

Reserveren.

 1. Nadat u een reservering heeft gemaakt doen wij u per e-mail een reserveringsovereenkomst of een vrijblijvende offerte. Het reserveringsformulier dient binnen 1 week ingevuld per email geretourneerd te worden.
 2. Overigens is de mondelinge overeenkomst reeds bindend en geldt de schriftelijke reserveringsovereenkomst voornamelijk om eventuele onduidelijkheden uit te sluiten.
 3. Wij berekenen boekingskosten voor het reserveren van eventuele lunches/diners. Dit verwerken wij  in het totaal bedrag.
 4. Dafje rijden huurt de dafjes van hollands dafje uit en is dus geen eigenaar van de dafjes.

Artikel 3.
Annulering en wijzigingen

Aan het annuleren van een reservering zijn de volgende kosten verbonden: Annulering tot en met 14 dagen voor reserveringsdatum: 50% van huurbedrag ( + overige arrangementskosten) . Annulering binnen 8 dagen voor reserveringsdatum 100% van huurbedrag ( + overige arrangementskosten)

Verhuurder is gerechtigd de Huurovereenkomst te annuleren als er sprake is van weersomstandigheden die schade zouden kunnen veroorzaken aan de DAF en de veiligheid van Huurder in het geding zou kunnen brengen. Annulering vindt plaats in overleg met Huurder.

Wijzigingen

Bij wijzigingen in het aantal deelnemende personen binnen 8 dagen voor reserveringsdatum dient men 100% van het huurbedrag ( + overige arrangementskosten) te betalen.

Minimale afname dafjes

Er dient een minimale afname van 4 dafjes te geschieden. Dat komt neer op 16 personen. Bij een minder aantal personen wordt de totaal prijs gemaakt op basis van 16 personen. Het bedrag per persoon zal dan hoger zijn.

Artikel 4.

Betaling

De betaling dient vooraf (48 uur voor aanvang) per factuur of contant te geschieden.

Artikel 5.

Gebruik van de DAF.

 1. Huurder gaat op zorgvuldige wijze met de Daf om en gebruikt deze overeenkomstig zijn bestemming.
 2. Chauffeur moet in bezit zijn van een geldig rijbewijs categorie B (Kopie rijbewijs komt in administratie DR)
 3. Chauffeur moet minimaal 23 jaar zijn en heeft minimaal 3 jaar rij ervaring.
 4. Alleen personen die in de Huurovereenkomst als Chauffeur of eventueel tevens als Huurder zijn aangeduid, mogen de DAF besturen. Het is Huurder niet toegestaan de DAF ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als Chauffeur in de Huurovereenkomst is vermeld.
 5. Huurder moet zich houden aan de wettelijke bepalingen t.a.v. verkeersregels, het dragen van gordels, kinderen onder de 4 jaar in een autostoeltje te vervoeren, en het maximaal aantal te vervoeren medereizigers. Het is de Chauffeur niet toegestaan alcohol of drugs te gebruiken tijdens de huurperiode. Eventuele boetes worden verhaald op de Huurder.
 6. Huurder dient te allen tijde door zijn weggedrag te anticiperen op de medeweggebruikers, rekening houdend met de bijzondere aard van de DAF.
 7. Huurder is verplicht de DAF in oorspronkelijke staat, zoals bij aanvang van de Huurovereenkomst is vastgesteld, bij Verhuurder terug te brengen.
 8. Het is Huurder niet toegestaan lifters mee te nemen, de DAF te gebruiken voor rijles of voor het houden van wedstrijden en behendigheidsproeven.
 9. Huurder is gehouden de DAF alleen te gebruiken op verharde wegen die voor autoverkeer bestemd zijn.
 10. Huurder dient bij vermissing of ontvreemding van de DAF onmiddellijk Verhuurder hiervan in kennis te stellen en tevens aangifte te doen bij de plaatselijke politie.
 11. In geval van schade of defecten aan de DAF is het Huurder niet toegestaan deze verder te gebruiken indien dit kan leiden tot verergering van de schade of defecten.
 12. In geval van schade of defecten stelt Huurder onmiddellijk Verhuurder hiervan in kennis en volgt zijn instructies op. Huurder is verplicht met het oog op de verzekering van Verhuurder alle mogelijke bescheiden die betrekking hebben op de gebeurtenis, w.o. een schade formulier, zo spoedig mogelijk aan Verhuurder te overhandigen.
 13. Huurder verplicht zich alle verboden en verplichtingen, zoals genoemd in Artikel 5, op te leggen aan alle medereizigers van de gehuurde DAF.
 14. De Verhuurder is ten alle tijden gerechtigd om de DAF bij het niet in acht nemen van bovenstaande voorwaarden weer in te nemen en de huurovereenkomst te ontbinden.
 15. De DAF is een oldtimer, dit betekent dat zij is geproduceerd in de jaren 60 en 70. Het uiterlijk en de staat van de DAF kan soms verschillen en onderhevig zijn aan het dagelijkse gebruik door de Verhuurder.

Artikel 6.

Aansprakelijkheid Huurder voor Schade.

 1. Huurder wordt verondersteld de DAF in onbeschadigde toestand te hebben gehuurd, tenzij er een schaderapportage door Verhuurder aan Huurder heeft plaatsgevonden.
 2. Schade toegebracht aan medepassagiers, DAF of andere weggebruikers is bij schuld of zich niet houden aan de verkeersregels slechts ten dele verzekerd. De DAF is W.A verzekerd.
 3. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de DAF ten gevolge van het gebruik van de DAF tijdens de huurperiode, met een maximum zijnde het bedrag van € 500,-, tenzij:
 4. Schade is ontstaan door grove schuld en/of opzet van Huurder.
 5. Schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met
 6. Schade is ontstaan tijdens het rijden in colonne en geen veilige afstand is aangehouden.
 7. Schade is ontstaan door vermissing van de DAF of door het verloren gaan van de bij de Daf behorende losse onderdelen, autosleutels en kentekenbewijs.
 8. er sprake is van Schade veroorzaakt met of door de DAF, toegebracht aan derden, waarvoor de, voor de DAF, afgesloten Wettelijke Aansprakelijkheids Verzekering geen dekking biedt op grond van overtreding van bepalingen uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden kunnen op verzoek bij Verhuurder worden ingezien of worden verkregen.

Conclusie:

De Huurder / deelnemers vrijwaren de verhuurder voor alle schade en/of letsel ten gevolge van het gebruik van de daf aan bestuurder(s), passagier(s) of derden, waarvoor verhuurder aansprakelijk kan worden gesteld en waarvoor door de WA- en Inzittendenverzekering van de verhuurder geen dekking wordt gegeven behoudens opzet van verhuurder.

Artikel 7.

Aansprakelijkheid Verhuurder bij een technisch gebrek.

 1. In geval van gebreken heeft Huurder slechts recht op vervangend vervoer als Verhuurder bij het afsluiten van de huurovereenkomst het gebrek kende of behoorde te kennen, dit in redelijkheid mogelijk is; en geen kosten met zich meebrengt die in de gegeven omstandigheden redelijker wijze niet van Verhuurder verlangd kunnen worden.
 2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een technisch gebrek dat geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud.
 3. Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien hij deze bij het afsluiten van de Huurovereenkomst kende of behoorde te kennen.

Artikel 8.

Opgelegde sancties en andere overheidsmaatregelen.

Alle sancties en gevolgen van maatregelen opgelegd door de overheid en verband houdend met het gebruik van de Daf zijn voor rekening van Huurder, tenzij e.e.a. verband houdt met een bij de aanvang van de huur reeds aanwezig technisch gebrek.

Artikel 9.

Beslaglegging op de DAF.

In geval van beslaglegging op de DAF, hetzij strafrechtelijk of civielrechtelijk, blijft Huurder gehouden alle verplichtingen van de Huurovereenkomst na te komen tot het moment dat de DAF weer vrij van beslag in het bezit van Verhuurder is. Huurder is verplicht Verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortkomende geleden schade en kosten.